Skilsmisse økonomisk oppgjør
© Getty Images

Slik gjøres det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse

Når du står midt oppe i en skilsmisse, kan det være vanskelig å vite hvordan du går frem for å dele økonomien. For å slippe diskusjoner rundt kravet, kan det likevel være greit å opprette en særavtale

1. september 2022 av Derya Incedursun

Derya Incedursun

  • Alder: 35 år. 
  • Bor: I Oslo, er opprinnelig fra Stavanger. Sivilstatus: I et forhold. 
  • Utdannelse og yrke: Master i rettsvitenskap, advokat og forbrukerøkonom i Nordea. 
  • Aktuell: Som Taras økonomi-spaltist. 

Noen ganger tar livet en annen vending enn du hadde forutsett, og hver nye fase av livet påvirker din økonomi. Skilsmisse kan være smertefullt, men også komplisert rent økonomisk. Når den ene ikke ønsker å fortsette samlivet med den andre, og dere velger å flytte fra hverandre, må det ryddes opp i mye. 

I 2021 ble det inngått 16 050 ekteskap i Norge. Samtidig var det 8893 skilsmisser og 9097 separasjoner. Når du står midt oppe i en skilsmisse, kan det være vanskelig å vite hvordan du går frem for å dele økonomien. Ofte dukker det opp spørsmål og problemstillinger som må løses, og kjenner du ikke til delingsreglene, kan situasjonen bli ekstra krevende. 

Skifte 

Ved skilsmisse skal ektefellers formue deles. Dette kalles et skifte. 

Ved skiftet må dere først ta stiling til hvilke eiendeler hver av dere har krav på og deretter hvordan tingene skal fordeles. Dere står selvsagt fritt til å avtale hvordan en deling skal skje, med unntak fra særeie som er bestemt av en giver eller arvelater. Med andre ord kan en ektefelle gi avkall på en eller flere av de rettigheter de er gitt etter loven. 

Så lenge dere lever sammen, er det liten forskjell på felleseie og særeie. Det er når ekteskapet opphører at forskjellen kommer frem, og mange vet ikke hva det å ha felleseie betyr.

Dette er felleseie 

Reglene er slik at så lenge ekteskapet varer, vil hver av dere bestemme over deres eiendeler på vanlig måte. Felleseie betyr ikke at man eier ting sammen, men at ved en eventuell skilsmisse deles deres samlede formue likt etter at den enkeltes gjeld er trukket fra, såkalt likedeling. Her gjelder imidlertid visse unntak, for eksempel kan du kreve at verdier du hadde da ekteskapet ble inngått eller arv og gave fra andre enn ektefellen blir holdt utenfor delingen, såkalt skjevdeling. Det er imidlertid et vilkår at verdiene må være i behold når det skiftes, for at de skal kunne skjevdeles. Har du arvet et betydelig beløp av dine foreldre som har blitt benyttet til ferieturer og annet forbruk, har du dessverre gått glipp av muligheten til å kreve midlene skjevdelt. Men et ombytte i andre gjenfinnbare eiendeler kan kreves skjevdelt

økonomisk oppgjør ved skilsmisse

Det er viktig å ha kjennskap til hva du har krav på slik at du kan forberede deg i den nye økomomiske hverdagen.

© Getty Images

Hvis for eksempel du eide en bolig før ekteskapet og dere i fellesskap har påkostet og pusset opp boligen i løpet av ekteskapet, kan det ved et brudd mellom dere bli spørsmål om verdistigningen er gjenstand for skjevdeling eller likedeling. Gjennom rettspraksis er det fastslått at verdistigning som skyldes markedsutvikling kan holdes utenfor likedeling. Verdistigning som er et resultat av arbeidsinnsats, kan imidlertid ikke holdes utenfor likedeling. Det er viktig å være oppmerksom på at reglene om skjevdeling er en ren verdiregel. Det betyr at du kan holde verdier utenfor delingen, men ikke selve eiendelen. I vårt eksempel kan du holde verdien av boligen utenfor deling, ikke selve boligen, slik man kan for særeie. 

Kort oppsummert så kan verdier holdes utenfor likedeling, selv om det er en del av felleseie. De verdiene dere har skapt mens dere var gift, skal deles likt.

Dette er særeie 

Dersom skjevdelingskravet er klart, trenger du normalt ikke noen ektepakt som gjør disse eiendelene til ditt særeie. Men for å slippe diskusjoner rundt kravet, kan det likevel være greit å opprette en særeieavtale. 

Særeie betyr at det dere eier eller senere erverver. ikke skal deles ved en eventuell skilsmisse. Det kan være ulike grunner for å avtale særeie. En viktig grunn kan være at den ene ektefellen bringer betydelige verdier med seg inn i ekteskapet, eller at det er store forskjeller i de verdiene eller den gjeld hver av partene har før de gifter seg. Husk at opprettelse av særeie alltid skal skje gjennom en ektepakt, som er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller. 

Vær oppmerksom på at enkelte gjenstander kan bli særeie uten at dere selv har bestemt det. En arvelater eller gavegiver kan bestemme at arven eller gaven de gir, skal være den ene ektefellens særeie. Dette må bestemmes samtidig med at arven eller gaven gis for å være gyldig. 

En skilsmisse kan være både smertefullt og overveldende dyr. Å gå fra felles økonomi til egen separat økonomi kan være utfordrende. Det er viktig å ha kjennskap til hva du har krav på slik at du kan forberede deg økonomisk samt tilpasse forventningene til den nye økonomiske hverdagen. 

Du vil (garantert) også like

Kanskje er du også interessert i...